چارچوب eTOM در سطح صفر

در سطح صفر eTOM کل فرآیندهای موردنیاز یک سازمان در سه ناحیه کاری زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. ناحیه اول: ناحیه استراتژی، زیرساخت و محصول (Strategy, Infrastructure & Product): بخش SIP (استراتژی زیرساخت و محصول) شامل فرآیندهایی است كه ایجاد و عملیاتی كردن استراتژی و ایجاد زیرساخت توسعه و مدیریت محصولات را انجام می دهد. فرآیندهایی كه جهت پشتیبانی و راه اندازی عملیات مربوط به مشتری موردنیاز است و عملیات هایی كه حمایت و گروه بندی و آماده سازی عملیات را انجام می دهند در این بخش قرار دارند. به بیان دیگر، : فرآیندهای این ناحیه، موضوعات مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت چرخه حیات را پوشش می دهند.
 2. ناحیه دوم: ناحیه عملیات ها (Operations): فرآیندهای این ناحیه، موضوعات مرتبط با مدیریت عملیاتی را پوشش می دهند. فرآیندهای ناحیه عملیات ها، قلب eTOM محسوب می شوند و شامل فرآیندهای عملیاتی هستند که مدیریت و عملیات های مشتری پشتیبانی می کنند. این فرآیند هم شامل فرآیندهایی می شوند که بطور روزانه (همچون فروش محصولات و سرویس ها) و هم به عنوان فرآیندهای آمادگی و مدیریت عملیات انجام می شوند.
 3. ناحیه سوم: ناحیه مدیریت سازمان (Enterprise Management): فرآیندهای مدیریت سازمان شامل اعمال اولیه تجاری است كه جهت راه اندازی هر کسب و کاری لازم است. این فرآیند بر روی بخش سازمان اهداف و مقاصد آنها تمركز دارد . در حقیقت این ناحیه موضوعات مرتبط با مدیریت پشتیبانی از کسب و کار و یا شرکت را پوشش می دهند. تمرکز فرآیندهای این ناحیه بر روی فرآیندها، اهداف و مقاصد سازمانی است.
 4. چهار سطر (گروه فرآیند) با ناحیه های اول و دوم تقاطع دارند. این چهار سطر عبارتند از :

  1. سطر اول: گروه فرآیندهای مرتبط با بازار، محصول و مشتری
  2. سطر دوم: گروه فرآیندهای مرتبط با سرویس ها و خدمت رسانی
  3. سطر سوم: گروه فرآیندهای مرتبط با منابع (لازم به ذکر است از دیدگاه eTOM منابع موردنیاز برای یک سرویس عبارتند از: منابع نرم افزاری یا برنامه های کاربردی (Application)، منابع پردازشی یا محاسباتی (Computing) ، منابع شبکه ای (Network))
  4. سطر چهارم: گروه فرآیندهای مرتبط با تامین کنندگان و شرکا.
  5. شکل 1– eTOM سطح صفر