آشنایی با چارچوب فرآیند کسب و کار eTOM

eTOM یک کتاب راهنماست که به صورت گسترده در چندین صنعت مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان استاندارد مورد قبول فرآیندهای تجاری بالاخص در صنعت ICT شناخته می شود که در سایر صنایع بالاخص صنایع IT-based قابل استفاده است. لازم به ذکر است:

 • eTOM معمولا همراه با ITIL مطرح می گردد
 • این دو چارچوب (eTOM و ITIL) به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت جامع (TQM) در صنعت مخابرات و ارتباطات مطرح هستند
 • eTOM در سال 2004، توسط ITU-T بین الملل توصیه شده است
 • eTOM یک الگوی مشتری محور را دنبال می کند که بطور همزمان به دانش مشتری و دانش سازمان توجه ویژه دارد.
 • eTOM یکی از دستاوردهای مجمع مدیریت مخابرات TM Forum (مؤسسه تدوین استانداردهای مدیریتی در مخابرات) محسوب می شود.

  1. TMF قسمتی از ITU است
  2. TMF در سال 1996 تشکیل شده است
  3. به وسیله به اشتراک گذاردن دست آوردهای 35 شرکت مخابراتی (TMF) عضو ITU تشکیل شد
  4. در سال 2004 توسط ITU به صورت رسمی تایید شد
  5. یکی از قوت های eTOM به عنوان یک چارچوب فرآیند تجاری، متعلق بودن به برنامه NGOSS (Next Generation Operations Support System) در مجمع مدیریت مخابرات و ارتباط آن با سایر فعالیت های در حال اجرا در آن است
  6. استراتژی های پیشنهادی توسط eTOM عبارتند از:
  7. کسب وکارهای، شرکت به مشتری (B2C)
  8. همچنین، شرکت به شرکت (B2B)
  9. اگرچه ابتدا eTOM با هدف پوشش دادن نیازهای فرآیندی شرکت های فعال در حوزه ICT بوجود آمده است اما با کامل تر شدن طرح NGOSS توسط اتحادیه جهانی TM Frorum و با محور قرار دادن یک پایگاه دانش یکپارچه، قابل استفاده برای سازمانها و صنایع IT-based خواهد بود (شکل 1).

   شکل 1 – مدل مفهومی طرح NGOSS

   به بیان دیگر فرآیندهای كاری و جریان كار در صنایع ICT را پایه¬ریزی كرده و شرکت را در راه رسیدن به سازمان منسجم و منظم جهت ارائه سرویسهای مخابراتی و اطلاعاتی یاری می دهد. این مدل مسیر فرآیندهای كاری از مشتری تا تولید كننده سرویس را برای شرکت ترسیم می¬كند و به جریان بهینه اطلاعات در این مسیر توجه دارد. تأكید و تمركز eTOM بر تمامی فرآیندهایی است كه درخواست ها و نیازهای مشتری را پشتیبانی کرده و آنها را فراهم می كند. نقطه شروع eTOM، مدل TOM بود كه مدل پیشنهادی ITU – T می باشد كه بعداَُِّ با تغییرات و اصلاحاتی تبدیل به مدل eTOM یعنی مدل پیشرفته TOM شد.