سطوح eTOM

چارچوب eTOM به طراحی فرآیندهای سازمان یک نگاه بالا به پایین دارد. یعنی از کلیات شروع کرده تا به جزییات فرآیندها و جریان های کاری می رسد. این چارچوب فرآیندهای خود را در شش سطح تقسیم بندی کرده است.

  1. سطح صفر (eTOM Level 0): شامل فعالیت های کسب و کاری است که فرآیندهای متمرکز بر روی مشتری را از فرآیندهای استراتژیکی و مدیریتی متمایز می کند،
  2. سطح یک (eTOM Level 1): شامل گروه بندی فرآیندها شامل عملکردهای کسب و کار و فرآیندهای انتها به انتهای استاندارد است
  3. سطح دو (eTOM Level 2) : فرآیندهای کلیدی (Core Process) است که برای تحویل دادن جریان های سرویس و سایر فرآیندهای انتها به انتها با همدیگر ترکیب می کنند.
  4. سطح سه (eTOM Level 3): این سطح شامل وظایف و جریان های فرآیند کسب و کار 'مدل موفقیت' به صورت جزیی است.
  5. سطح چهار (eTOM Level 4) : این سطح شامل مراحل و جریان های فرآیند عملیاتی جزیی به همراه شرایط خطا و انواع جغرافیایی و محصول است (الیته در صورت لزوم)
  6. سطح پنج (eTOM Level 5): این مرحله شامل تجزیه بیشتر در عملیات ها و جریان های فرآیند عملیاتی مرنبط (البته در جایی که لازم باشد) است.
  7. eTOM فرآیندهای موردنیاز شرکت ها در در تقاطی از سطر و ستون قرار می دهد. یعنی برای درک بهتر eTOM و فرآیندهای آن بهتر است این مدل را یکبار به صورت عمودی و یکبار به صورت افقی خواندو تحلیل کرد.