مدیریت دانش فرآیند گرا

مدیریت دانش فرآیندگرا (POKM) یک نقطه ورود به مدیریت دانش مستقل از فناوری مورد استفاده زیر چتر مدیریت سازمانی تاکید دارد. این سبک از مدیریت دانش معتقد به همگرایی و بهره برداری ترکیبی از مدیریت دانش و سایر دیسیپلین های مدیریتی سازمان است. POKM به نکات زیر توجه دارد:

 • دانش باید در درون فرآیندهای کسب و کار تعبیه شده باشد
 • فرآیندهای دانشی قادر هستند مدلسازی شوند
 • یک سیستم مدیریت دانش، یک فراابزار (Meta-tool) است.
 • PROMOTE یک رویکرد فرآیندگرا برای مدیریت دانش است. PROMOTE از مراحل مدیریت دانش فرآیندگرا پشتیبانی می کند.

  شکل 1 - زبان مدل PROMOTE

  این مراحل عبارتند از:

  1. فرآیندها به عنوان دانش: اولین مرحله تعریف فرآیندها به مثابه دانش است. PROMOTE امکان مدلسازی و تحللی توالی های سازمانی و تعیین وظیفه های وابسته به دانش را فراهم می¬کند.
  2. فرآیندها به عنوان یک نقطه ورود: دومین مرحله، تعریف کردن فرآیندها به عنوان نقطه شروع جهت جمع آوری نیازمندی ها برای مدیریت دانش است.
  3. فرآیندها به عنوان رویکرد مدیریت: مرحله سوم تعریف کردن فرآیندهای مدیریتی برای دانش است. PROMOTE امکان ترکیب کردن مدیریت دانش با سایر دیسیپلین های مدیریتی را فراهم می¬کند. در همین راستا، مدیریت دانش مبتنی بر سرویس (Service-based KM) به عنوان یک رویکرد اچرایی برای مدیریت دانش فرآیندگرا معرفی می¬شود.