همانطور که قبلا نیز گفته شد، سیستم لجستیک دانش، سیستمی است که دانش موردنیاز را از منابع دانشی قابل در دسترس اخذ کرده و پس از یکپارچه سازی این دانش اخذ شده، آن را به شخص صحیح در زمینه ی صحیح و در زمان و مکان صحیح و با هدف صحیح منتقل می کند. تجمیع این فعالیت های وابسته به هم با عنوان لجستیک دانش معرفی می شود. معتقدم، لجستیک دانش مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه دانش یا knowledge Network (در مقیاس های اینترنت، اینترانت، اکسترانت و . . .) انجام می شود و گره های دانشی پراکنده در مقیاس های جغرافیایی مختلف، کانتینرهای دانشی، مخزن های دانش، پایگاه ها و انبارهای دانش را بطور بهینه و به هنگام مرتبط می کند و دانش صحیح را در زمان صحیح، با زمینه صحیح و در راستای تحقق هدف صحیح بین آنها...
دنیای مدرن را دنیای e (دنیای الکترونیکی) یا دنیای کلیکی می نامند. به نظر می رسد این دنیا از دنیای e به دنیای v یا دنیای مجازی مهاجرت کند. در همین راستا امروزه شبکه های اجتماعی مجازی یکی از بسترهای کلیدی برای شکل گیری خدمات نوظهور در فضای سایبر محسوب می شوند. به علت استقبال چشمگیر مردم جهان از این رسانه های ارتباطی جدید به نظر می رسد این شبکه ها زیرساخت منطقی مناسبی برای شکل گیری پدیده های مجازی باشند. لذا این مقاله به دنبال بررسی فرصت های نوظهور در بستر شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر کلان روندهای رایج در این شبکه ها می باشد.