لجستیک دانش در شبکه دانش

همانطور که قبلا نیز گفته شد، سیستم لجستیک دانش، سیستمی است که دانش موردنیاز را از منابع دانشی قابل در دسترس اخذ کرده و پس از یکپارچه سازی این دانش اخذ شده، آن را به شخص صحیح در زمینه ی صحیح و در زمان و مکان صحیح و با هدف صحیح منتقل می کند. تجمیع این فعالیت های وابسته به هم با عنوان لجستیک دانش معرفی می شود.

معتقدم، لجستیک دانش مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه دانش یا knowledge Network (در مقیاس های اینترنت، اینترانت، اکسترانت و . . .) انجام می شود و گره های دانشی پراکنده در مقیاس های جغرافیایی مختلف، کانتینرهای دانشی، مخزن های دانش، پایگاه ها و انبارهای دانش را بطور بهینه و به هنگام مرتبط می کند و دانش صحیح را در زمان صحیح، با زمینه صحیح و در راستای تحقق هدف صحیح بین آنها مبادله و منتقل می کند.

معتقدم لجستیک دانش به معنی یکپارچه سازی دو یا چند فعالیت با هدف برنامه ریزی، پیاده سازی (اجرا) و کنترل کارآمد و موثر جریان دانش (Knowledge Flow) از مکان اصلی به نقطه مصرف دانش (یعنی گره دانشی با انرژی دانشی بیشتر به سمت گره دانشی دیگر با انرژی دانشی کمتر) است. منظور از یک گره دانشی یک موجودیت دارنده یا نیازمند دانش است. برای مثال در یک شبکه دانش (Knowledge Node) یک انسان یا پورتال یا ماشین یا عامل نرم افزاری یا عامل سخت افزاری یا هر موجودیت دیگر مصادیقی از یک گره دانشی هستند.

به عبارت بهتر، لجستیک دانش به دنبال به جریان انداختن موثر، کارامد و بهینه دانش از دارنده دانش به متقاضی دانش بطور پیش کنشانه است. تقاضای دانش از سوی متقاضی دانش می تواند به دو صورت باشد:

  1. تقاضای صریح: گره دانشی صراحتاً و مستقیماً بیان می کند که چه دانشی می خواهد. پس در این صورت کاربر خودش می داند که چه می خواهد.
  2. تقاضای ناصریح: گره دانشی صراحتاً و مستقیماً بیان نمی کند که چه دانشی می خواهد. در این حالت حتی شرایطی وجود خواهد داشت که کاربر اصلاً نمی داند که چه دانشی می خواهد.
  3. لجستیک دانش شامل یکپارچه سازی عملیات های دانش یابی، بازنمایی دانش، کنترل موجودی و سطح دانش موجود در مخزن های دانش، بسته بندی دانش (مثل کانتینرهای دانش)، حمل و نقل، جابجایی و انتقال دانش و تحویل دانش است.

    توزیع دانش، حمل و نقل و مبادله دانش و تامین دانش بعضی از فعالیت های کلیدی در یک سیستم لجستیک دانش هستند.

    بنابراین لجستیک دانش در یک شبکه دانش انجام می شود. لذا آگاهی از زمینه (Context) و آگاهی از وضعیت (Situation-awareness) شبکه دانش از ضروریات یک لجستیک دانش موفق و واقع بینانه است.