مدیریت دانش به¬هنگام (JIT KM) از همگرایی مدیریت دانش و مدیریت به¬هنگام پدید آمده است. مدیریت دانش به¬هنگام بر این اعتقاد است که باید دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب و به¬هنگام (JIT) فراهم شود. زمینه (Context) برای JIT-KM نیازمندی های تصمیم سازی و تصمیم گیری یک شخص است. به بیان دیگر، در JIT KM ابتدا بر شناسایی و تشخیص نیازمندی ها و الزامات لازم برای تصمیم سازی یک شخص (همچون مدیران سازمان) تاکید می شود. JIT KM بر این باور است که قصد و نیت کاربر می تواند از طریق روش های مختلفی ابراز شود: