مدیریت دانش به هنگام

مدیریت دانش به¬هنگام (JIT KM) از همگرایی مدیریت دانش و مدیریت به¬هنگام پدید آمده است. مدیریت دانش به¬هنگام بر این اعتقاد است که باید دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب و به¬هنگام (JIT) فراهم شود. زمینه (Context) برای JIT-KM نیازمندی های تصمیم سازی و تصمیم گیری یک شخص است. به بیان دیگر، در JIT KM ابتدا بر شناسایی و تشخیص نیازمندی ها و الزامات لازم برای تصمیم سازی یک شخص (همچون مدیران سازمان) تاکید می شود. JIT KM بر این باور است که قصد و نیت کاربر می تواند از طریق روش های مختلفی ابراز شود:

  1. یک پرس و جو (Query) ابزارکننده نیازهای اطلاعاتی کاربر برای تصمیم گیری است
  2. یک پروفایل کاربر بیانگر ترجیحات شخصی، معیارهای ارزیابی، تعصب ها و . . . است
  3. در مدیریت دانش دو چیز باید تنظیم شوند:

    1. کشش تقاضا (Demand Pull): منظور بیرون کشیدن تقاضاهای کاربر مبتنی بر پرس و جوهای کاربر است.
    2. فشار دیتا (Data Push): منظور اطلاعات بدست رسیده از منابع مختلف و فیلتر شده برای تصمیم سازی و تصمیم گیری است.
    3. بر همین اساس JIT KM با محور قرار دادن مفهوم ' زمینه (Context)' بر روی تحقق چند ویژگی کلیدی در مدیریت دانش تاکید دارد: (1) بجا و مناسب بودن دانش و(2) بموقع و به¬هنگام بودن دانش.