یکی از روندهای مهم در مدیریت دانش نوین توجه ویژه به نقش داده در مدیریت دانش است. به عنوان نمونه، از منظر صنعت بیگ دیتا (Big Data)، شاخص های مرتبط با داده را به صورت زیر تشریح می کند. این صنعت مجموعه ای از فناوری ها و ابزارها است که داده ها را جمع آوری، پردازش و از طریق تحلیل و تفسیر تبدیل به بینش (Insight) می کند. حجم (Volume): منظور حجم روز افزون و سرسام¬آور داده به علت ارزان تر شدن سخت افزارها و نرم افزارهای تولیدکننده داده است. اما با این حال، داده در حال استراحت است سرعت و شتاب (Velocity): داده در حال حرکت و رشد سریع است. به بیان دیگر امروزه تولید و تحویل داده ها به ثانیه (Up-to-Second) شده است. تنوع و گوناگونی (Variety): امروزه منابع تولید و مصرف...