ویژگی های لجستیک دانش

باید دقت داشت در زندگی روزمره ما دانش همواره در جریان است. دانش چیزی شبیه به هوا است که همه جا حاضر است اما اگر کسی آن را درک نمی کند یکی از دلایلش ضعف در گیرنده دانش است. همیشه یکی از دغدغه های اصلی در محیط های محتاج به دانش، مدیریت کردن جریان های کنترل نشده دانش است. رسمی کردن جریان های متفرق و پراکنده دانش یکی اهداف اصلی مدیریت جریان دانش است. مهندسان و متخصصان دانش به دنبال این هستند که بتوانند بر روی جریان های دانش برنامه ریزی کرده و آنها را بطور نظام مند ایجاد کنند.

در همین راستا می توان گفت لجستیک دانش یک جریان دانش است که در یک چارچوب مشخص انجام می¬شود. یعنی وقتی جریان دانش با یکسری خصوصیات و شرایط مشخص به منظور انتقال پیشدستانه دانش مواجه می گردد، تحت عنوان لجستیک دانش شناخته می شود. از جمله این ویژگی ها و شرایط عبارتند از :

  • انتقال دانش در راستای یک هدف و فلسفه وجودی: یعنی انتقال منظم و منسجم دانش در چارچوب هدف و فلسفه وجودی سازمان.
  • انتقال دانش با توجه به زمینه (Context) هر گره دانشی بطور منحصربفرد: منظور از زمینه، هر نوع اطلاعاتی است که می تواند برای مشخص کردن وضعیت یک موجودیت استفاده شود. این موجودیت می تواند فیزیکی مثل یک انسان یا مکان فعلی یک موجودیت و مجازی مثل فضای بازار الکترونیکی باشد. بطور کلی برای لجستیک دانش در یک شبکه جریان دانش دو نوع زمینه باید مورد توجه باشند: (1) زمینه گره های دانشی و (2) زمینه شبکه جریان دانش.
  • انتقال دانش در یک بازه زمانی مشخص: یعنی دانش باید بموقع به گره دانشی تحویل داده شود، در غیر اینصورت بر مفید بودن دانش خدشه وارد شده و امکان دارد موثر نباشد. در جریان دانش اگرچه نهایتاً دانش منتقل می شود اما الزاماً محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • ارزیابی و امتیاز دهی به دانش¬های فراهم شده: یعنی امکان دارد برای حل یک مسئله چندین دانش صحیح فراهم شود، لذا باید به دانش های مرتبط با یک مسئله یا فعالیت خاص با توجه به شرایط محیطی، فردی و سازمانی و همچنین زمینه گره دانش امتیاز داده شود. این امتیازدهی بستری را برای تشخیص دانش صحیح تر فراهم می کند. از جمله معیارهایی که برای تشخیص دانش صحیح از میان دانش های مختلف می توان مطرح کرد عبارتند از: میزان کمک یک دانش به حل مسئله و شرایط درونی و احساسی هر گره دانش.
  • تشخیص موجود مستحق دریافت دانش: یعنی در لجستیک دانش باید دقیقاً مشخص شود چه کسی مستحق دریافت دانش بوده و حقیقتاً به دانش نیاز دارد. اما در جریان دانش الزامی به تعیین دقیق شخص صحیح نیست.
  • آگاهی از وضعیت (Situation-awareness): یعنی لجستیک دانش با توجه به وضعیت فعلی (current) محیط و تحلیل آن انجام می شود. به عبارت دیگر، آگاهی از وضعیت از مقوله های اصلی لجستیک دانش است اما چنین بحثی الزاماً در جریان دانش مطرح نیست.
  • دانش یابی (Knowledge Discovery): در لجستیک دانش باید بطور اتوماتیک به دنبال دانش مورد نیاز گشت و آن را کشف کرد و پس از کشف آن و انجام یکسری پردازش ها و عملیات ها بر روی آن، دانش صحیح را تحویل داد. اما در جریان دانش الزامی به انجام چنین فرآیندی نیست.