مدیریت جریان دانش در گرید دانش سازمانی

می توان سازمان را به عنوان شبکه ای از انسان ها و غیرانسان ها فرض کرد که در چارچوبی قاعده مند با یکدیگر تعامل دارند. در همین راستا باید دقت داشت که در سازمان های مدرن با توجه به افزایش تعداد تجهیزات الکترونیکی هوشمند و شبکه شدن آنها با انسان، اصطلاح 'شبکه دانش' در حال ارتقا به اصطلاح 'گرید دانش' است. گرید دانش یک شبکه دانش ناهمگون است که در آن همه چیزها (از انسان ها گرفته تا اشیا) با همدیگر شبکه می شوند.

بطور کلی چالش های موجود درباره جریان دانش در شبکه های گرید دانش را می توان در چند دسته جمع بندی کرد:

  1. چالش های مرتبط با وجود حجم انبوه دانش ها که اصطلاحاً می توان آن را وضعیت اشباع دانشی نامید،
  2. چالش های مرتبط با مدیریت تنوع و تفاوت در منابع دانشی،
  3. چالش های مرتبط با تامین ویژگی صحیح بودن (Rightness) همچون تحویل دانش در زمان قابل تحمل و ترفیع دانش،
  4. چالش های مرتبط با پویایی همچون پویایی شبکه گرید دانش و کم ثبات بودن وضعیت گره های موجود در این شبکه ها
  5. چالش های مرتبط با توزیع شدگی دانش در شبکه.
  6. بنابراین می توان گفت یکی از اصول پذیرفته شده در شبکه گرید دانش، پذیرش وجود تنوع و تفاوت در منابع دانشی موجود در یک شبکه دانش است. شبکه گرید دانش بر روی ارئه انواع سرویس های دانشی با کمک تفاوت های موجود در شبکه تاکید دارد و همواره به دنبال بهره برداری نظام مند از این ناهمگونی ها و تفاوت ها است. به عنوان نمونه، به جریان انداختن دانش با کمک وجود تفاوت در سطوح مختلف انرژی دانشی گره های شبکه یکی از این بهره برداری هاست.