بعضی از کمبودها و فرصت های پژوهشی سیستم های انتقال دانش موجود در جهان عبارتند از: عدم توجه به لجستیک دانش: هیچ کدام از این سیستم های دانشی بر لجستیک بلادرنگ و بهنگام دانش صحیح تاکید ندارد. اساساً رویکرد هیچ کدام از کارهای انجام شده در این حوزه، لجستیک دانش نیست. عدم توجه به خاصیت صحیح بودن: در هیچ کدام از کارهای انجام شده صراحتاً بر خاصیت 'صحیح بودن' توجه نشده است. عدم توجه دانشکار از دیدگاه علوم شناختی در فرآیند لجستیک دانش: دانش موجودیت وابسته به انسان است یعنی به علت توان پردازشی و معنابخشی شگفت انگیز مغز نمی توان دانش را از انسان جدا کرد. در هیچ کدام از کارهایی که تا به امروز انجام شده اند، به خصیصه های انحصاری و ویژه انسان بالاخص مغز و ذهن انسان...
بطور کلی در سیستم های انتقال دانش نسل آینده باید به نکات زیر توجه داشت: شخصی سازی انتقال دانش: شخصی سازی می تواند از دو راه بدست آید: بطور ضمنی از طریق سرویس های هوشمند مختلفی که برای کاربران شفاف می شوند بطور صریح از طریق دخالت عامل (دخالت انسان) در شکل زیر یک ساختار برای یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر آنتولوژی شامل یک سیستم مدلسازی کاربر نشان داده شده است. مکانیزهای شخصی سازی علاوه بر استفاده از...
بنا بر یک پژوهش تجاری، بالای 50 درصد مشتریان گفته اند: 'ارزش زمان شان خیلی بیشتر و مهم تر از چیزی است که یک شرکت می تواند در قالب یک سرویس خوب برایشان فراهم کند'. در مدیریت دانش جدید از یک پایگاه دانش معمولا برای قدرت دادن به عامل ها و مشتریان به همراه پاسخ دادن به نیازها و پرسش های مشتری استفاده می شود. امروزه شرکت های برای موفقیت در بازار باید به جای سرمایه گذاری بر روی پایگاه های دانش، بر روی محتوا و دانش مشارکتی سرمایه گذاری کنند. توجه یک شرکت به مقوله هاب محتوای مشارکتی (Collaborative Content hub) می تواند مزیت های نسبی قابل توجهی برای بقاء سازمان ها در بازار رقابتی پدید آورد. شکل زیر مجموعه از مفاهیم و لوازم این موضوع را نمایش می دهد:
با توجه تغییرات جدید در حوزه بازار، سازمان، فناوری و مدیریت پیش فرض های جدیدی برای مدیریت دانش می توان متصور بود. بعضی از این پیش فرض ها عبارتند از: نسبی گرایی خاصیت صحیح بودن: صحیح بودن دانش، موضوعی وابسته به زمینه و کاربرد دانش است. یعنی امکان دارد یک دانش در یک زمینه خاص و برای یک کاربرد مشخص به میزان 80 درصد صحیح باشد اما همین دانش در زمینه و کاربرد دیگری به میزان 30 درصد صحیح باشد. نیاز به تعریف مولفه های جدید در مدیریت دانش: به نظر می رسد بلوغ مفاهیم مدیریت دانش به قدری رشد کرده است که مولفه های رایج مدیریت دانش تبدیل به زیرساخت های مدیریت دانش شده اند. از دیدگاه سنتی می توان مولفه های تشکیل دهنده مدیریت دانش را بصورت زیر جمع بندی کرد: انسان و...
در حوزه مدیریت دانش، پایگاه دانش (Knowledge Base) دیروز، بر روی جستجو برای بازیابی دانشی که خبرگان مشخص کرده اند، تاکید داشت و سیستم مدیریت دانش فردا، بر روی مشارکت و تولید اشتراکی دانش تاکید دارد. انتظار می رود مدیریت دانش نسل آینده یا NGKM (Next Generation Knowledge Management) نسبت به مدیریت دانش سنتی، از زیرساخت های هوشمندتری برای انتقال بموقع دانش بصورت هوشمندانه استفاده کند. مدیریت دانش نسل آینده، نسلی از مدیریت دانش است که دارای ویژگی های زیر است: