آشنایی با مدیریت دانش نسل آینده [NGKM]

در حوزه مدیریت دانش، پایگاه دانش (Knowledge Base) دیروز، بر روی جستجو برای بازیابی دانشی که خبرگان مشخص کرده اند، تاکید داشت و سیستم مدیریت دانش فردا، بر روی مشارکت و تولید اشتراکی دانش تاکید دارد. انتظار می رود مدیریت دانش نسل آینده یا NGKM (Next Generation Knowledge Management) نسبت به مدیریت دانش سنتی، از زیرساخت های هوشمندتری برای انتقال بموقع دانش بصورت هوشمندانه استفاده کند. مدیریت دانش نسل آینده، نسلی از مدیریت دانش است که دارای ویژگی های زیر است:

 1. بهره مندی هدفمند از هوش مصنوعی و معناگرایی
 2. مبتنی بر اجتماع و خرد جمعی
 3. توجه بیش از پیش به ارزش شبکه (Value of Network) همچون ارزش برخاسته از سرمایه اجتماعی، ارزش برخاسته از شبکه های کامپیوتری و سایر انواع شبکه ها
 4. توجه به جریان دانش در شبکه ارزش (Value Network) به جاری زنجیره ارزش (Value Chain)
 5. همگرایی در تولید، انتقال و تحویل خودکار دانش با کمک فناوری های همگرا همچون FMC
 6. توجه به سرویس گرایی درباره تحویل دانش
 7. توجه به قابلیت صحیح بودن (Rightness) مولفه های درگیر در مدیریت دانش
 8. توجه به جریان دانش (Knowledge Flow) و تحویل پیش کنشانه (Proactively) دانش
 9. از یک طرف در مدیریت دانش نسل آینده ، انتقال دانش موضوعی مهم محسوب می شود و از طرف دیگر یکی از روندهای مهم در تحویل خدمات الکترونیکی، خدمات نامریی (Invisible Service) با استفاده از فناوری های محاسبات همه جا حاضر است؛ بنابراین می توان استنتاج کرد که یکی از مسیرهای تحقیقاتی قابل توجه و جدید در مدیریت دانش، تحویل بموقع، کم زحمت و پیش¬دستانه دانش صحیح است

  همچنین در همین راستا، به نظر می رسد سیستم های مدیریت جریان دانش نسل آینده (Next Generation Knowledge Flow Management System) سیستم¬هایی هستند که بر بکارگیری فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های وب آینده تاکید دارند.

  اساساً به در مدیریت انتقال دانش (Knowledge Transfer Management) می توان دو رویکرد کلی درباره دسترسی به دانش داشت:

  فرد صحیح به سراغ دانش صحیح برود

  دانش صحیح به سراغ فرد صحیح برود

  دو دیدگاه فوق الذکر، مشتقاتی از سیستم های مدیریت جریان دانش هستند اما با رویکردهایی متفاوت از هم. در ادبیات سیستم های مدیریت جریان دانش، دیدگاه دوم را تحت عنوان سیستم لجستیک دانش (Knowledge Logistics System) نیز می شناسند.