پدیده های جدید در مدیریت دانش جدید

بنا بر یک پژوهش تجاری، بالای 50 درصد مشتریان گفته اند: 'ارزش زمان شان خیلی بیشتر و مهم تر از چیزی است که یک شرکت می تواند در قالب یک سرویس خوب برایشان فراهم کند'. در مدیریت دانش جدید از یک پایگاه دانش معمولا برای قدرت دادن به عامل ها و مشتریان به همراه پاسخ دادن به نیازها و پرسش های مشتری استفاده می شود. امروزه شرکت های برای موفقیت در بازار باید به جای سرمایه گذاری بر روی پایگاه های دانش، بر روی محتوا و دانش مشارکتی سرمایه گذاری کنند. توجه یک شرکت به مقوله هاب محتوای مشارکتی (Collaborative Content hub) می تواند مزیت های نسبی قابل توجهی برای بقاء سازمان ها در بازار رقابتی پدید آورد. شکل زیر مجموعه از مفاهیم و لوازم این موضوع را نمایش می دهد:

شکل 1– مفاهیم و لوازم های محتوا و دانش مشارکتی در سازمان های امروزی

مقوله های محتوا و دانش مشارکتی شامل توانمندی های زیر است:

  1. اکتساب آسان محتوا و دانش: در رویکرد سازمان و افراد می تواند به صورت بسیار آسان و صرفا با انتخاب هر منبع محتوا و دانش
  2. دموکراسی در تولید،انتقال و مصرف محتوا
  3. محیط انعطاف پذیر برای تالیف و تولید محتوا
  4. محتوای اجتماعی (Social Content )
  5. محتوای بدون سرپرستی / محتوای با سرپرستی
  6. مشارکت (Collaboration)
  7. تحویل محتوا در فرآیند و به صورت پیشدستانه (Proactive, in-process Content Delivery)
  8. نیاز به گزارش ها برای درک استفاده از محتوا و پر کردن فاصله ها برای پاسخگویی به تقاضای مشتری
  9. قابلیت یکپارچه سازی با ابزارهای شنیداری و پلت فرم های تحلیل متن (Text)