نکات مهم در سیستم های انتقال دانش نسل آینده

بطور کلی در سیستم های انتقال دانش نسل آینده باید به نکات زیر توجه داشت:

 1. شخصی سازی انتقال دانش: شخصی سازی می تواند از دو راه بدست آید:
 2. بطور ضمنی از طریق سرویس های هوشمند مختلفی که برای کاربران شفاف می شوند
 3. بطور صریح از طریق دخالت عامل (دخالت انسان)
 4. در شکل زیر یک ساختار برای یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر آنتولوژی شامل یک سیستم مدلسازی کاربر نشان داده شده است. مکانیزهای شخصی سازی علاوه بر استفاده از داده های مدل کاربر، با آنتولوژی دامنه نیز مرتبط هستند.

  شکل 1. مدل های کاربر و مکانیزم های شخصی سازی

  1. نامریی سازی انتقال دانش و حداقل کردن مزاحمت در انتقال دانش
  2. ویژگی صحیح بودن مولفه های موثر در انتقال دانش
  3. در همین راستا، به علت تغییرات متعدد و پویایی برنامه های کاربردی فراگیر، مدیریت جریان کار آگاه از زمینه در محیط های فراگیر موضوعی مهم و حساس می باشد.