تعریف مدیریت محتوا

مدیریت محتوا را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

مدیریت محتوا به معنای فرآیند جمع آوری (Collecting)، سازماندهی (Organizing)، طبقه بندی (Categorizing) و ساختاردهی (Structuring) منابع اطلاعاتی با هر نوع و فرمتی است بطوریکه این منابع اطلاعاتی می توانند ذخیره شوند، بازیابی شوند، منتشر شوند، به روز شوند و از هر طریق مناسبی مورد استفاده مجدد قرار بگیرند.

امروز یک سیستم مدیریت محتوا با ویژگی های کامل، محتوا را از پذیرش تا انتشار در بر می گیرد و این کار را از هر طریقی که برای حداکثر کردن دسترس پذیری به محتوا و استفاده مجدد و آسان از محتوا فراهم می کند و نگهداری از پایگاه محتوا (Content Base) را تضمین می کند.

از دیدگاه تئوریک مدیریت محتوا طیفی گسترده ای از موضوعات مدیریت سند (DM)، مدیریت مدارک (RM)، مدیریت محتوای الکترونیکی (ECM)، مدیریت محتوای مالی (FCM)، و مدیریت محتوای وب (WCM) است.