چرخه حیات محتوا

نویسنده های مختلف گام ها یا فازهای مختلفی را برای چرخه حیات محتوا (Content Lifecycle) پیشنهاد داده اند. بطور کلی می توان این گام ها را بصورت زیر جمع بندی کرد:

  1. خلق/توسعه محتوا (Creation/Development)
  2. بازنگری/ ویراستاری مجدد (Revision)
  3. توزیع (Distribution)
  4. بایگانی (Archiving)
  5. امکان دارد از مدلی به مدل دیگر فرآیندهای چرخه حیات، عمل ها، وضعیت محتوا و نقش های مدیریت محتوا با همدیگر فرق داشته باشند. ریشه این تفاوت ها به استراتژی های سازمانی، نیازمندی ها، درخواستها، و توانمندی ها بر می گردد.