تعریف محتوا از نگاه مدیریت دانش

محتوا (Content) ، مقوله ای از جنس اطلاعات (Information) است.یکی از تفاوت های داده و محتوا، معنای انسانی محتوا است. یعنی محتوا از دید یک انسان، معنا دارد اما داده پدیده ای بی معناست. محتوا معنای انسانی را که ممکن است بی مرتبط با کامپیوتر هم باشد را حفظ می کند. مهم ترین خصیصه محتوا جنبه انسانی (Human Aspect) است.

محتوا به همراه خود یک هویت (identification) یا معنا (Meaning) را حمل می کند که توسط انسان قابل فهم است. یعنی محتوا یکسری چیزهای شهودی به همراه خود دارد که اگرچه برای انسان قابل فهم است اما برای پردازش از طریق یک کامپیوتر ناممکن است.

محتوا، داده (Data) نیست. محتوا از جنس اطلاعات (Information) است. محتوا، اطلاعاتی است که برای کاربرد خاصی در نظر گرفته شده است. محتوا، اطلاعات بعلاوه داده است. محتوا، اطلاعات نامدار (Named Information) است.

چند مقوله محتوا را از داده متفاوت می کند:

 • محتوا، ساختار دارد
 • محتوا، فرمت دارد
 • محتوا، قابلیت عملکرد دارد.
 • به عنوان مثال یک شی محتوایی قابل استفاده در یک دوره آموزشی در شکل زیر نشان داده شده است:

  شکل 1- نمایی از یک شی محتوایی

  محتوا را از دیگاه های مختلفی می توان دسته بندی کرد:

  1. دیدگاه اول: تعداد رسانه
  2. محتوای تک رسانه ای
  3. محتوای چند رسانه ای
  4. دیدگاه دوم: نوع محتوا
  5. محتوای متنی
  6. محتوای صوتی
  7. محتوای تصویری
  8. محتوای ویدئویی
  9. دیدگاه سوم: نوع مهارت انسانی
  10. محتوای نوشتاری
  11. محتوای دیداری /بصری
  12. محتوای گفتاری