قابلیت های عملکردی مورد انتظار از مدیریت محتوا

نکته قابل ذکر اینکه هر کدام از مراحل چرخه حیات مدیریت محتوا بیانگر یک قابلیت عملکردی مورد انتظار از سیستم های مدیریت محتوا است. مجموعه این قابلیت های عملکردی را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد:

  1. ممیزی محتوا
  2. بازبینی محتوا
  3. مدیریت نسخه بندی محتوا
  4. برچسب زنی فراداده محتوا (پشتیبانی از مدیریت متادیتا)
  5. استفاده مجدد از محتوا برای مخاطب های مشخص
  6. عملکردهای مدیریتی جامع