دانش به عنوان یک انتزاع چندوجهی

امروزه به علت اهمیت بالای دانش، دیدگاه های مختلفی نسبت به دانش (Konwledge) مطرح شده است و از پس نیز مطرح خواهد شد. ما این مقوله را 'جنگل دیدگاه های دانش' می نامیم. بعضی از این دیدگاه عبارتند از:

  • دانش به عنوان شی
  • دانش به عنوان شناخت
  • دانش به عنوان توانمندی
  • دانش به عنوان دارایی
  • دانش به عنوان عامل
  • دانش به عنوان منبع
  • دانش به عنوان محتوا
  • دانش به عنوان ماده خام
  • دانش به عنوان اطلاعات کاربردی