دانش و علم ؛ از منظر فناوری وب

اگر بپذیریم که علم ، فرآیند زایش دانش است و پدیده ای وابسته به دل و عقل عالم می باشد و همچنین دانش آگاهی آفرین و مقدمه هوشمندی است ، می توان نتیجه گرفت که اولاً دانش، علم و عالم برای رشد محتاج هم هستند ثانیاً شاید بتوان علم را نقطه اتصال دانش و هوشمندی دانست زیرا علم می تواند با پردازش هدفمند دانش عالم را از سطح دانستگی به سطح خردمندی سوق دهد

در همین راستا، با دیده بانی جهان می توان دید که حرکت جهان از فردگرایی (دانش و هوش فردی) به تعامل گرایی (دانش و هوش جمعی) است و مبنای برتری در تعامل، دانش کاربردی مرتبط با موضوع تعامل است. به عنوان مثال، حرکت جهان از وب 1 (شبکه داده ها) به وب 3 (گرید دانش) مبیّن این مطلب خواهد بود. بیان چند نکته درباره گرید دانش ضروری است:

  • اولا وب 3 ، گرید دانش است و نه شبکه دانش. گرید دانش بر خلاف شبکه دانش اشاره به تنوع، ناهمگونی و عدم متجانس در منابع دانش دارد ضمن آنکه شدیدا با خرد جمعی گره ها حساس است
  • ثانیا گرید دانش یک فضای کاملا مشارکتی-پردازشی برای حل مسائل است. به عنوان نمونه می توان به مفهوم علم الکترونیکی (e-science) اشاره داشت.
  • ثالثا برگ برنده در گرید دانش توان محاسباتی نرم و فناوری های نرم است. توان محاسباتی نرم توانایی پردازشی برخاسته از انسان و علوم اجتماعی است.
  • رابعاً گرید دانش مقدمه گرید هوش یا وب 4 است. گرید هوش بستر پیوند و تعامل نظام مند هوش ها با یکدیگر است
  • بر این مبنا می توان گفت وب 3 ، پیوندگاه علما (به عنوان واحدهای پردازشی نرم)، دانش (به عنوان ماده اولیه کارخانه های تولید علم) و علم الکترونیکی (فرآیندگاه پردازش علم در بستر فناوری های نوین) خواهد بود.