از یک نگاه دانش محور می توان افراد یک سازمان را در سه سطح زیر دسته بندی کرد: نیروی انسانی (Human force/Labor): منظور افرادی است بر روی توان یدی خود تمرکز دارند و معمولا در آنها دانش از طریق تجربه کردن (experience) نهاینه می¬شود. منابع انسانی (Human Resource): منظور افراد تحصیل کرده ای هستند که در سطح کارشناسی فعالیت دارند و معمولا در آنها دانش از طریق تجربه و ممارست (Practice) نهاینه می¬شود. سرمایه انسانی...