سطوح افراد از نگاه مدیریت دانش

از یک نگاه دانش محور می توان افراد یک سازمان را در سه سطح زیر دسته بندی کرد:

  1. نیروی انسانی (Human force/Labor): منظور افرادی است بر روی توان یدی خود تمرکز دارند و معمولا در آنها دانش از طریق تجربه کردن (experience) نهاینه می¬شود.
  2. منابع انسانی (Human Resource): منظور افراد تحصیل کرده ای هستند که در سطح کارشناسی فعالیت دارند و معمولا در آنها دانش از طریق تجربه و ممارست (Practice) نهاینه می¬شود.
  3. سرمایه انسانی (Human Capital) : منظور افراد خلاق و تحصیل کرده ای هستند که معمولا در آنها دانش از طریق تجربه، ممارست و تفکر (Thinking) نهادینه می شود.
  4. آنچه بدیهی است نوع و سطح دانشی هر کدام از این موارد مذکور یکسان نیست و در مدیریت آنها باید به این تفاوت توجه داشت و از این تفاوت در راستای به جریان انداختن دانش استفاده کرد. تفاوت در میزان انرژی های دانشی هر کدام از موارد مذکور می تواند موجب خلق ارزش تجاری برای بنگاه های اقتصادی شود.