یکی از موضوعات کلیدی در ITIL چرخه حیات سرویس است. چرخه حیات مدلی سازمانی است که نحوه سازماندهی مدیریت سرویس، ارتباط و تاثیرگذاری عناصر مختلف چرخه را نشان می دهد. چرخه حیات سرویس در ITIL از 5 گام اصلی تشکیل شده است: استراتژی سرویس (Service Strategy): استراتژی سرویس، فرآیندها و به¬روش¬هایی را برای شناسایی سرویس و سنجش آن با در نظر گرفتن میزان ریسک یا ارزش قابل تولید توسط سرویس، ارائه می کند. طراحی سرویس (Service Design): طراحی سرویس، بر روی نحوه طراحی و مدلسازی سرویس تمرکز دارد. انتقال سرویس (Service Transition): انتقال سرویس بر روی شیوه¬ی استقرار سرویس در محیط عملیاتی تمرکز دارد. عملیات سرویس (Service Operation): عملیات سرویس فرآیندهای...
مدیریت دانش سرویس گرا (SOKM) یکی از رویکردهای عملیاتی و اجرایی در مدیریت دانش فرآیندگرا (Process-Oriented KM) است. در این رویکرد عملیاتی اصالت مدیریت دانش در وهله اول به فرآیند و در وهله دوم به خدمات دانشی (Knowledge services) داده می شود. در SOKM مدیریت دانش مبتنی بر سرویس های کسب و کار با اهداف استراتژیک کسب و کار تنظیم و همراستا می شود و اساساً معماری سازمانی از نگاه دانش محور و خدمات دانشی طراحی و پیاده سازی می¬شود. در این دیدگاه انسان و ماشین به عنوان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش محسوب می شوند که به دانش های تولید شده توسط انسان دانش نرم (Soft Knowledge) و به دانش های تولید شده توسط ماشین ها و اشیاء، دانش سخت (Hard Knowledge) گفته می شود. همچنین در SOKM فرآیندهای انسان به انسان (H2H)، انسان به ماشین (H2M) و ماشین به ماشین (M2M)، اصلی ترین بسترهای انتقال دانش هستند.
از مهم ترین تلاش های انجام گرفته در زمینه ی مدیریت سرویس در کشور انگلستان، معرفی بهترین تجارب یا به روش ها (Best Pratice) است که از آن جمله می توان به کتابخانه ITIL اشاره کرد. در نگاه اول ITIL یکی از رویکردهای عملیاتی در حوزه مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات (ITSM ) (Information Technology Service Management) است. اما با دقت سیر تکامل آن و رسیدن به ITIL v3 2011 می توان متوجه این موضوع شد که ITIL در حال حرکت از مدیریت سرویس فناوری اطلاعات به مدیریت سرویس است (شکل 1).