مدیریت چرخه حیات سرویس

یکی از موضوعات کلیدی در ITIL چرخه حیات سرویس است. چرخه حیات مدلی سازمانی است که نحوه سازماندهی مدیریت سرویس، ارتباط و تاثیرگذاری عناصر مختلف چرخه را نشان می دهد.

چرخه حیات سرویس در ITIL از 5 گام اصلی تشکیل شده است:

  1. استراتژی سرویس (Service Strategy): استراتژی سرویس، فرآیندها و به¬روش¬هایی را برای شناسایی سرویس و سنجش آن با در نظر گرفتن میزان ریسک یا ارزش قابل تولید توسط سرویس، ارائه می کند.
  2. طراحی سرویس (Service Design): طراحی سرویس، بر روی نحوه طراحی و مدلسازی سرویس تمرکز دارد.
  3. انتقال سرویس (Service Transition): انتقال سرویس بر روی شیوه¬ی استقرار سرویس در محیط عملیاتی تمرکز دارد.
  4. عملیات سرویس (Service Operation): عملیات سرویس فرآیندهای اساسی عملیاتی همانند مدیریت مسئله و مدیریت رویداد را در بر می گیرد.
  5. بهبود مستمر سرویس (Continual Service Improvement): این مرحله بر روی فرآیندها و به¬روش¬های بهبود سرویس تمرکز دارد.
  6. شکل زیر مدل مدیریت سرویس مبتنی بر ITIL را نشان می دهد:

    شکل 5– مراحل ITIL و خلاصه ای از فرآیندهای آن

    صرف نظر از اینکه سرویس¬ها باید یا توسط یک واحد داخلی سازمان یا بر اساس یک قرارداد و پیمان¬نامه توسط یک واحد خارج از سازمان تامین و تولید شوند، تمام سرویس ها باید فقط و فقط توسط نیازهای کسب و کار هدایت شوند و توسط ارزشی که برای سازمان فراهم می¬کنند، سنجیده شوند.