مدیریت دانش سرویس گرا

مدیریت دانش سرویس گرا (SOKM) یکی از رویکردهای عملیاتی و اجرایی در مدیریت دانش فرآیندگرا (Process-Oriented KM) است. در این رویکرد عملیاتی اصالت مدیریت دانش در وهله اول به فرآیند و در وهله دوم به خدمات دانشی (Knowledge services) داده می شود. در SOKM مدیریت دانش مبتنی بر سرویس های کسب و کار با اهداف استراتژیک کسب و کار تنظیم و همراستا می شود و اساساً معماری سازمانی از نگاه دانش محور و خدمات دانشی طراحی و پیاده سازی می¬شود. در این دیدگاه انسان و ماشین به عنوان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش محسوب می شوند که به دانش های تولید شده توسط انسان دانش نرم (Soft Knowledge) و به دانش های تولید شده توسط ماشین ها و اشیاء، دانش سخت (Hard Knowledge) گفته می شود. همچنین در SOKM فرآیندهای انسان به انسان (H2H)، انسان به ماشین (H2M) و ماشین به ماشین (M2M)، اصلی ترین بسترهای انتقال دانش هستند.