امروز، مدیریت دانش، تنها نیست. امروز، مدیریت دانش از روند همگرایی (Convergence) در لایه کسب و کار (Business) و لایه فناوری (Technology) سازمان تاثیر دیده است و بر همین اساس نمی توان راهکارهای مدیریت دانش نوین را بدون پدیده نوظهور همگرایی طراحی و پیشنهاد داد این همگرایی تاثیرات خود را در زمینه های زیر می گذارد: همگرایی موجب تغییر استراتژی کسب و کار سازمان و به تبع آن استراتژی دانش سازمان خواهد شد. همگرایی موجب تغییر رفتار انسان ها در مواجهه با دانش می شود و تعامل انسان-دانش (KHI) را متغیر می کند و موجب بهبود الگوهای ذهنی و رفتاری دانشکاران می شود. همگرایی موجب تغییر در رسانه ها، زیرساخت ها، ابزارها و تجهیزات تبادل و تحویل دانش میان گره¬های دانشی...