مدیریت دانش و همگرایی

امروز، مدیریت دانش، تنها نیست. امروز، مدیریت دانش از روند همگرایی (Convergence) در لایه کسب و کار (Business) و لایه فناوری (Technology) سازمان تاثیر دیده است و بر همین اساس نمی توان راهکارهای مدیریت دانش نوین را بدون پدیده نوظهور همگرایی طراحی و پیشنهاد داد

این همگرایی تاثیرات خود را در زمینه های زیر می گذارد:

  1. همگرایی موجب تغییر استراتژی کسب و کار سازمان و به تبع آن استراتژی دانش سازمان خواهد شد.
  2. همگرایی موجب تغییر رفتار انسان ها در مواجهه با دانش می شود و تعامل انسان-دانش (KHI) را متغیر می کند و موجب بهبود الگوهای ذهنی و رفتاری دانشکاران می شود.
  3. همگرایی موجب تغییر در رسانه ها، زیرساخت ها، ابزارها و تجهیزات تبادل و تحویل دانش میان گره¬های دانشی در شبکه دانش می شود
  4. همگرایی موجب تغییر در محتوا می شود و آن را سمت محتوای سه گانه (صوت، تصویر و متن) به سمت محتوای چهارگانه (صوت، تصویر، ویدئو و متن) می برد.
  5. همگرایی موجب تغییر در ارزش های تجاری و مدل های کسب و کار (Business Model) سازمان و به تبع آن پورتفولیوی دانش (Knowledge Portfolio) سازمان می شود.
  6. همگرایی موجب تغییر در شیوه ها و تاکتیک های ارتباط با مشتری و کاناهای توزیع محصول و سرویس سازمان می شود و به تبع آن متدولوژی ها و اهداف مدیریت دانش مشتری (CKM) نیز تغییراتی خواهد داشت.