آشنایی با فناوری رایانش همه جا حاضر

تجهیزات کامپیوتری در گذر زمان تغییرات رو به جلویی داشته اند. در این گذر زمان، قابلیت هوشمندی، تحرک پذیری، تعبیه شدگی، کم حجم بودن و چابکی این تجهیزات افزایش یافته است. شکل زیر سیر این پیشرفت را نشان می دهد. این شکل نشان می دهد که تجهبرات حجیم دیروز در حال مهاجرت به سمت تجهیزات همه جا حاضر می روند.

شکل 1 – پیشرفت تجهیزات کامپیوتری در گذر زمان

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، محاسبات همه جا حاضر تکاملی از محاسبات سیار و محاسبات فراگیر است که در آن میزان تعبیه شدگی (Embeddedness ) و تحرک پذیری (Mobility ) بالا می باشد. محاسبات همه جا حاضر به دنبال ارائه خدمات موردنیاز افراد با حداقل زحمت از طریق یکپارچه کردن علوم و فناوری های کامپیوتری، مردم شناسی و علوم اجتماعی است.

شکل 2– جایگاه محاسبات همه جا حاضر از دیدگاه سطح تعبیه شدگی و تحرک پذیری

مزایا و قابلیت های خاص محیط های همه جا حاضر موجب توجه محققان به استفاده از فناوری های همه جا حاضر در انواع سیستم های اطلاعاتی شد. این توجه موجب پیدایش انواع محیط ها و سیستم های همه جا حاضر شد. شکل زیر مجموعه فناوری ها و سیستم های مورد استفاده در محاسبات همه جا حاضر را نشان می دهد.

شکل 3– فناوری ها و سیستم های موجود در محاسبات/ رایانش همه جا حاضر