ارزش در دانش نهفته است. شاید به عنوان گفت ارزش، دانشی است که سازماندهی و کاربردپذیر شده است. تبلور ارتباط متقابل مدیریت دانش و مدیریت ارزش، در ارائه راهکارهای هزینه-فایده است. راهکارهایی با محور قراردادن منفعت پایدار و ماندگار کسب و کار، به سراغ مدیریت هزینه ها می روند. نقطه عطف این دو مدیریت در بهره وری و نوآوری است. یعنی جایی که سازمان را رو به جلو حرکت می دهد. این دو مدیریت زمانی موفقیت خود را نشان می دهند که در خدمت همدیگر عمل کنند. طوری که بتوان از دانش، ارزش بیرون کشید و از ارزش، دانش. دانشی که از ارزش منتج شود، دانش منفعت و سودمندی است که ضریب صحیح بودن (Rightness) آن بستگی به زمینه¬ی کسب و کار (Business Context) و شرایط بکارگیری آن دارد. حلقه اتصال میان مدیریت دانش و مدیریت ارزش، چرخه حیات دانش (Knowledge Lifecycle) است. یعنی جایی که پایداری و ماندگاری دانش برای یک کسب و کار پویا و بازار محور را مدیریت می کند. مدیریت چرخه حیات دانش بر مدار ارزش، می تواند دانش را عملیاتی¬تر و کاربردی¬تر نماید و قابلیت استفاده مجدد و طول عمر دانش را افزایش دهد.