ارائه روشی نوین در جایابی نیروگاه‌های برق با استفاده از نرم‌افزار متن‌باز ZIMPL

استفاده از نرم‌افزارهای بهینه‌سازی روزبه‌روز در صنعت جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و علت آن نیز کم کردن هزینه‌ها و همچنین به دست آوردن نقاط مطلوب برای هر صنعت می‌باشد. مهندسی برق- قدرت نیز از این امر مستثنی نبوده و این‌گونه نرم‌افزارها در آن کارکرد خاص دارند. دستیابی به اهدافی چون جایابی (مکان بهینه) منابع تولید نیرو و یافتن بهترین شبکه توزیع نمونه‌ای از کارکرد این‌گونه نرم‌افزارها می‌تواند باشد. لذا در این مقاله با ارائه روشی جدید به حل مسئله جایابی نیروگاه با کمک نرم‌افزار متن‌باز ZIMPL پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی: برآورد هزینه، راه‌اندازی نیروگاه، مکان‌یابی، نرم‌افزار ZIMPL

دانلود مقاله