راهکاری برای انتقال نظام مند سرمایه‌های دانشی متخصصان در تیم‌های مجازی

سرمایه دانشی از جمله اجزای کلیدی سرمایه‌های فکری است که ارتباط تنگاتنگی با سرمایه‌های ساختاری و سرمایه رابط‌های دارد. انتقال سیستماتیک دارایی‌های دانشی با توجه به ویژگی‌های ساختار و خصیصه‌های حاکم بر ارتباط میان افراد مرتبط در یک تیم پروژه می‌تواند موجب بهبود عملکرد و تسریع انجام وظایف شود. هدف از این مقاله ارائه یک راهکار برای به جریان انداختن دانش افراد در یک تیم مجازی مدیریت پروژه است. بر این اساس پس از معرفی مفهوم جریان دانش و بررسی نقش سیستم‌های مدیریت جریان دانش در کاهش ریسک تیم‌های مجازی مدیریت پروژه، مدلی برای سیستم‌های مدیریت جریان دانش ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی: ترابری دانش، سازمان مجازی، سیستم مدیریت جریان دانش، دانش ضمنی، مدیریت ریسک، تیم مجازی، مدیریت پروژه

دانلود مقاله