رویکردی نوین برای طراحی و ساخت پایشگر سیستم CIIP

یکی از روش‌های مطرح برای وارسی نرم‌افزارهای حساس به ایمنی، پایش رفتار آن‌ها در برابر سیاست‌ها و قیود ایمنی است. لذا در این مقاله از یک رویکرد پیشنهادی چهار گامی‌و فرمال برای طراحی و ساخت پایشگر یک سیستم حساس به ایمنی به نام سیستم پمپ انسولین همراه (CIIP) استفاده می‌گردد. هدف نهایی از این رویکرد، خودکارسازی فرآیند تزریق انسولین کافی و به موقع به بیماران دیابتی بصورت مطمئن تر و ایمن تر است. همچنین درضمن پیشنهاد این رویکرد سودمند، یک مدل بصری جدید از رفتار و عملکرد این سیستم نیز ارائه می‌شود. یکی از مزایای این رویکرد، استخراج رفتارهای ناامن سیستم از طریق این توصیف بصری می‌باشد.

کلمات کلیدی: سیستم حساس به ایمنی، پایشگر، وارسی حین اجرا، شبکه پتری، سیستم CIIP

دانلود مقاله