سیستم لجستیک دانش و بهبود فرآیند تصمیم گیری سازمان‌های مدرن

در عصر دانایی محوری به اشتراک گذاری دانش از جمله مقوله‌های مهم در زمینه مدیریت دانشِ سازمان‌های مدرن محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش، تأمین دانش صحیح در زمان صحیح برای کارکنان دانشی و سرویس‌های دانشی در سازمان است؛که این نیاز منجر به پیدایش یک مسیر تحقیقاتی نوین در مدیریت دانش به نام لجستیک دانش شده است. هدف از این مقاله معرفی مفهوم لجستیک دانش، بررسی جنبه‌های مختلف آن، و نقش آن در فرآیند تصمیم گیری سازمان‌های مدرن می‌باشد. زیرا لجستیک دانش می‌تواند در کاهش اثرات منفی ناشی از عدم وجود دانش و یا به جریان نیافتن آن در سازمان‌ها و افزایش قابلیت استفاده مجدد دانش به‌طور مؤثر در مدیریت دانش سازمان مفید باشد و بدین طریق بهره وری سازمان را بهبود ببخشد.

کلمات کلیدی: مدیریت انتقال دانش، لجستیک دانش، مدیریت دانش، به اشتراک گذاری دانش، سازمان مدرن، دنیای الکترونیکی

دانلود مقاله