طراحی یک راستی آزمای جدید برای یک نرم‌افزارحساس به ایمنی: رویکردی ترکیبی از روش‌های رسمی

یکی از سیستم‌های حساس به ایمنی که مورد استفاده ی بیماران دیابتی قرار می‌گیرد سیستم پمپ انسولین همراه یا CIIP است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم‌های حساس به ایمنی این است که ایمنی محیط خود را تضمین نمایند، زیرا رخ دادن خطا در این سیستم‌ها اثرات جبران ناپذیری دربر خواهد داشت؛بنابراین این سیستم‌ها باید به یک شیوه ی ایمن طراحی شوند. زیرا همواره هر نرم‌افزاری دارای یکسری نقص‌های بالقوه خواهد بود. لذا ما در این مقاله با بهره گیری از یک رویکرد ترکیبی، با استفاده ازیک روش رسمی‌بصری و یک روش رسمی‌متنی، راستی آزمای جدیدی برای سیستم CIIP طراحی می‌کنیم و از این طریق ویژگی ایمن بودن این سیستم را افزایش می‌دهیم. به همین منظور، برای توصیف رفتار طبیعی سیستم از یک رهیافت سه لای‌های استفاده خواهیم کرد. برای توصیف بهتر راستی آزمای سیستم نیز، خواسته‌های امنیتی را به سه دسته مجزا از هم تقسیم کرده و سپس آن‌ها را توصیف می‌کنیم.

کلمات کلیدی: سیستم پمپ انسولین همراه، راستی آزما، راستی آزمایی پویا، شبکه ی پتری زماندار، زبان Z، سیستم حساس به ایمنی

Designing a new monitor for a Safety-Critical System using a combination approach of formal methods

دانلود مقاله