کاربرد محیط پشتیبان تصمیم BI در فرآیند تصمیم گیری به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی

در جامعه اطلاعاتی امروزین، بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور رقابت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود در فضای رقابتی و متغیر حاکم بر بازار جهانی، به دنبال امکانات، ابزارها و روش‌هایی بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مفهوم هوشمندی کسب‌وکار یکی از رایج ترین این‌گونه امکانات می‌باشد که به بنگاه‌های اقتصادی امکان جمع آوری، تبدیل، ایجاد، نگهداری، و انتقال داده‌های صحیح و تحلیل سریع آن‌ها در فرآیند تصمیم گیری را خواهد داد. لذا براساس اهمیت این مفهوم در جامعة اقتصادی، ما در این مقاله به شرح مفهوم هوشمندی کسب‌وکار از دو دیدگاه امور پردازشی داده‌ها و امور تصمیم گیری در بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: هوشمندی کسب‌وکار، محیط پشتیبان تصمیم، بنگاه اقتصادی، توسعه فعالیت اقتصادی، فرآیند تجاری

دانلود مقاله