ارائه راهکاری جدید برای بالا بردن سرعت رسیدن به جواب بهینه در الگوریتم بهینه‌سازی حرکت جمعی ذرات

بهینه‌سازی حرکت جمعی ذرات از جمله الگوریتم‏‌های احتمالی مبتنی بر هوش جمعی جمعیت است که در سال‏‌های اخیر کارایی خوبی در حل مسایل مختلف داشته است. مهم‌ترین مزیت این الگوریتم سادگی پیاده‏سازی و تعداد پارامترهای کم آن است. در برخی از مسایل بهینه‏سازی، زمان رسیدن به جواب بهینه بسیار مهم می‏باشد. به همین دلیل در این مقاله، روشی برای کاهش میزان زمان صرف شده برای همگرایی این الگوریتم ارائه‌شده است. در مسائل موردنظر، با توجه به نمودارهای خروجی تولید شده توسط الگوریتم اجتماع ذرات مشخص می‏شود که از یک تکرار به بعد الگوریتم همگرایی زیادی نخواهد داشت، به‌عبارت‌دیگر همگرایی الگوریتم پایین می‏باشد که این می‏تواند نتیجه رسیدن به یک بهینگی محلی باشد. پس باکم کردن حجم ذرات در فضا، سرعت رسیدن به جواب را بالا برده‏ایم. روش پیشنهادی بر روی مجموع‌های از توابع آزمایشی تست شده و با روش‌های دیگر مقایسه شده است. نتایج به‌دست‌آمده کارایی خوب این الگوریتم را نشان می‏دهد.

کلمات کلیدی: هوش جمعی، بهینه‌سازی حرکت جمعی ذرات

دانلود مقاله