لجستیک دانش: یک مسیر تحقیقاتی جدید برای تحویل هوشمندانه خدمات الکترونیکی

هوشمندسازی فعالیت‌ها و تحویل هوشمندانه خدمات الکترونیکی یکی از دغدغه‌های مدیران سازمان‌هاست. در همین راستا، دخالت دادن مؤثر و هدفمند دانش در خدمات سازمانی یکی از مولفه‌های اصلی هوشمندی سازمان می‌باشد. بنابراین این مقاله قصد دارد تا رویکردی جدید بنام لجستیک دانش را برای تأمین دانش صحیح در زمان صحیح برای تحویل خدمات الکترونیکی بررسی کند. از آنجاییکه لجستیک دانش یک رویکرد عملیاتی به مدیریت دانش است، هدف از این مقاله معرفی کاربرد‌های سیستم لجستیک دانش در هوشمندسازی مبتنی بر دانش و اطلاعات زمینه ای در خدمات الکترونیکی سازمان‌هاست.

کلمات کلیدی: مدیریت جریان دانش، مدیریت انتقال دانش، لجستیک دانش، مدیریت دانش، خدمات الکترونیکی، دنیای الکترونیکی

دانلود مقاله