مدیریت دانش جدید: از جریان دانش تا لجستیک دانش

رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته و حساس به دانش هستند. یعنی نمی‌توان نقش دانش را از هوشمندی در فعالیت‌ها نادیده گرفت. بنابراین امروزه مدیریت دانش و مباحث مرتبط به آن، بالاخص موضوع به اشتراک گذاری دانش مورد توجه محققان است. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی دو مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش و مفهوم لجستیک دانش، ارتباط این دو مفهوم با همدیگر و بالتبع آن ارتباط این دو مفهوم با مدیریت دانش را تشریح کند. تبیین ارتباط سه مفهوم مدیریت دانش، جریان دانش و لجستیک دانش می‌تواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان فعال در حوزه سیستم‌های مدیریت دانش نماید.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش جدید، جریان دانش، لجستیک دانش، ترابری دانش، به اشتراک گذاری دانش، جامعه دانش‌محور

دانلود مقاله