مسجدالکترونیکی یک راهکار پیشنهادی برای بهبود بیماری‌های انسان مدرن

توجه به مسائل دینی و همچنین برگزاری مراسم مذهبی در درمان بیماری‌های روانی مورد توجه روانپزشکان قرار گرفته است. این امر به گونه ای است که پزشکان غربی اذعان می‌دارند که دین به زندگی انسان معنا بخشیده و راه مقابله با مشکلات را که یکی از عوامل به وجود آورنده بیماری‌های روانی است به انسان می‌آموزد. در مسجد الکترونیکی سعی بر این است که افراد مختلف را با مسجد و کارکرد‌های آن آشنا نموده و باعث ارتباط بیشتر آنان با مسجد فیزیکی شود. در این مقاله ضمن بررسی نقش دین و مذهب دردرمان بیماری ها، به بررسی پورتال جامع مسجد الکترونیکی و نقش آن در کمک به درمان بیماری‌های روحی و روانی می‌پردازیم.

کلمات کلیدی: مسجد الکترونیکی، بیمارهای روحی و روانی، درمان

دانلود مقاله