نسل‌های مدیریت دانش در ارتش امریکا و پیش بینی آینده آن

ارتش ایالات متحده امریکا یکی از پیشرفته ترین و پیش گام ترین ارتش‌های جهان در موضوع مدیریت دانش نظامی‌است. الگوها و راهکارهای ارتش و وزارت دفاع امریکا، در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از طرفداران خاص خود برخوردار است. این ارتش با راهکارهای نوآورانه مدیریت دانش خود توانسته است به ادبیات، مفاهیم و راهکارهای مدیریت دانش در بنگاه‌های اقتصادی نیز جهت دهد و باعث پیشرفت‌های انکارناپذیری در زمینه مدیریت دانش سازمانی شود.

هدف از این مقاله مروری بر مدیریت دانش در ارتش امریکا و انجام یک مطالعه موردی بر روی مدیریت دانش نیروی دریایی ارتش امریکا است. تاکید این مقاله بر روی ادبیات و نسل‌های مدیریت دانش در این ارتش است. همچنین این مقاله با مطالعه بر روی اسناد قابل دسترس درباره مدیریت دانش این ارتش، دو نسل آینده مدیریت دانش در این ارتش را پیش بینی می‌کند. طبق این پیش بینی تمرکز اصلی مدیریت دانش نسل آینده ارتش امریکا بر روی مدیریت انتقال دانش با محوریت تقویت فرماندهی و کنترل خواهد بود.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش دفاعی، سازمان نظامی، مدیریت دانش نسل آینده

دانلود مقاله