نقش زیرساخت پهن باند مبتنی بر فیبر نوری در توسعه پایدار

(یک مدل پیشنهادی برای تحقق شعار ITU 2014 'باند پهن برای توسعه پایدار')

امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نقش توانمدساز بودن به نقش زیرساخت بودن ارتقاء یافته است و توسعه یک جامعه را بدون آن نمی‌توان تصور کرد. می‌توان گفت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ساز توسعه پایدار است. از این منظر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه است. در این میان با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به پهن باند تر شدن زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی هستند که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول اقتصادی و افزایش بهره وری را فراهم می‌کند. لذا این مقاله با ارائه یک مدل مفهومی‌به تیین نقش این‌گونه فناوری‌ها در توسعه پایدار یک جامعه می‌پردازد.

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات پهن باند، شبکه فیبر نوری

دانلود مقاله