هوشمندی استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل دانش‌محور

برآیند پردازش هدفمند و روشمند دانش، دانش جدید، بصیرت و هوشمندی است. هوش و هوشمندی در سطوح مختلف سازمان دارای تجلی‌های متنوعی می‌باشد. نتیجه پردازش نظام مند دانش استراتژیک در سازمان‌ها، هوشمندی استراتژیک است. به هوشمندی استراتژیک می‌توان با رویکرد‌های متعددی نگریست. یکی از این رویکردها، رویکرد پدافند غیرعامل است. بخش قابل توجهی از هوشمندی استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل را قابلیت محوری با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل می‌دهد. هوشمندی و هوشیاری در مقابل سیگنال‌های ضعیف تغییر، توان بقا و تعامل را برای سازمان‌های مدرن افزایش می‌دهد. لذا برای رسیدن به یک ضریب هوشمندی قابل قبول باید بین گذشته، حال و آینده هم افزایی‌های نظام-مند شکل داده شود تا برآیندهایی قدرت زا برای سازمان به ارمغان آورده شوند. مقوله هوشمندی استراتژیک به دنبال دستیابی به یک ضریب هوشمندی قابل قبول با توجه به شرایط زمانی، مکانی و وضعیتی سازمان است. از آنجایی که خلق و کشف قابلیت‌های مدرن در سازمانها نیازمند پردازش دانش‌های مرتبط با ماهیت سازمان است لذا هدف از این مقاله طرح مجموعه ای از قابلیت‌های پدافند غیرعامل در سطح استراتژیک سازمان می‌باشد. این مقاله تلاش می‌کند تا از دیدگاه پردازش دانش به این قابلیت‌ها بنگرد.

کلمات کلیدی: هوشمندی استراتژیک، پدافند غیرعامل، پردازش دانش، قابلیت محوری، آینده پژوهی

دانلود مقاله