ارائه یک متدولوژی جامع جهت برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان‌ها

(مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی)

دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به وضعیت دانشی موردنیاز جهت تحقق آن اهداف، امکان‌پذیر نیست. لذا برنامه‌ریزی جهت ارتقاء موقعیت دانشی سازمان به‌منظور پر کردن شکاف دانشی میان وضعیت دانش موجود و مطلوب سازمان و تلاش در راستای رسیدن به نادانسته‌ها با استفاده از مجموعه راهکارهای مدیریت دانش را برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش می‌نامند که یک گام بنیادین برای موفقیت مدیریت دانش و به‌تبع آن پیشبرد اهداف دانشی سازمان می‌باشد. در مقاله حاضر، یک متدولوژی جامع برای برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش ارائه گردیده که ضمن شناخت و تحلیل نیاز‌های دانشی سازمان مبتنی بر فرصت‌های محیطی و حوزه‌های کلیدی دانش سازمان، عوامل مؤثر در خصوص انتخاب استراتژی‌های مناسب سازمان در حوزه مدیریت دانش به‌نحوی‌که تأمین کننده نیازهای دانشی در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان باشد مورد توجه قرار گرفته است. در این متدولوژی، همخوانی استراتژی مدیریت دانش با استراتژی سازمان، اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش بر اساس استراتژی‌های مصوب، ترسیم نقشه راه پیاده‌سازی استراتژی‌ها و همچنین تدوین برنامه‌ها و اقدامات مدیریت دانش مورد نیاز سازمان آورده شده است. در انتهای مقاله نیز چالش‌های به‌کارگیری متدولوژی پیشنهادی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش و راهکارهای برطرف سازی آن دریکی از مراکز تحقیقاتی کشور بررسی شده است.

کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دانش، متدولوژی مبین

دانلود مقاله