یک مدل مفهومی‌جدید برای سیستم جریان دانش در مراکز بهداشتی درمانی

رفتارهای خردمندانه و هوشمندانه، رفتارهایی وابسته به دانش هستند، یعنی نمی‌توان نقش دانش را در فعالیت‌های حساس به دانش نادیده گرفت. یکی از فعالیت‌های مهم که شدیداً به دانش وابسته است، تشخیص و درمان بیماری در مراکز بهداشتی- درمانی می‌باشد. در همین راستا، این مقاله قصد دارد تا پس از معرفی یک مفهوم کلیدی در به اشتراک گذاری دانش یعنی مفهوم جریان دانش به‌عنوان یکی از اصلی ترین اهداف در حوزه مدیریت دانش، با ارائه یک مدل مفهومی‌برای سیستم جریان دانش نقش و اهمیت آن را در مراکز بهداشتی درمانی نشان دهد. این بررسی می‌تواند کمک شایانی به محققان و توسعه دهندگان در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های جریان دانش در مراکز بهداشتی- درمانی داشته باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، جریان دانش، ترابری دانش، به اشتراک گذاری دانش، مرکز بهداشتی درمانی، سلامت الکترونیکی

دانلود مقاله