یک معماری پیشنهادی برای نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش

در تحقیقات و بررسی‌های مختلف، اختلاف نظرهایی روی موضوع مدیریت دانش (از حیث مفهوم،کاربرد،درک محدوده آن و موضوعات مرتبط) وجود دارد. بنابراین ارائه راهکاری جهت درک هدف هر سیستم و طراحی مدلی کاملا یکپارچه به‌عنوان چارچوب مدبریت دانش و بالتبع آن معماری نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا، تشخیص و ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت و یا شکست پروژ‌های مدیریت دانش لازم وضروری است. بدین منظور، این مقاله پس از مروری اجمالی بر روی مفاهیم پای‌های مرتبط و تشریح یک چارچوب، یک معماری اصلاح شده برای نرم‌افزار سیستم مدیریت دانش بر مبنای این چارچوب، مفهوم SPOC، و مفهوم پورتال سازمانی پیشنهاد می‌کند. درواقع پورتال در این معماری نقش Front-Officeرا ایفا می‌کند و برای سازمان فقط یک درگاه ارتباطی جهت ارتباط با دارندگان دانش به وجود می‌آورد. برقراری چنین ارتباطی می‌تواند شامل روش‌ها و شیوه‌های مختلفی باشد.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت دانش، معماری نرم‌افزار،مدیریت دانش، چارچوب، پورتال سازمانی

دانلود مقاله