یک مدل مفهومی‌آگاه از زمینه برای سیستم‌های مدیریت جریان دانش در سازمان‌ها

از آنجایی که نمی‌توان نقش دانش را در هوشمند کردن فعالیت‌ها نادیده گرفت، بنابراین می‌توان گفت هدف نهایی یک سیستم مدیریت دانش، به جریان انداختن دانش به‌طور مؤثر و کارآمد و دخالت دادن دانش منتقل شده، در فعالیت‌ها می‌باشد. در همین راستا، یکی از مفاهیم جدید و پیچیده در مدیریت دانش، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت جریان دانش است. لذا این مقاله قصد دارد تا یک مدل مفهومی‌برای سیستم‌های مدیریت جریان دانش در سازمان‌ها ارائه دهد. به علت پیچیدگی بحث و به‌منظور نزدیک تر شدن ایده پیشنهادی این مقاله به واقعیت، قبل از بیان ایده، پیش فرض‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین بعد از بیان نکاتی که باید در تحلیل و طراحی این‌گونه سیستم‌ها مدنظر قرار بگیرند، مدل پیشنهادی ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مدیریت جریان دانش، سیستم مدیریت جریان دانش، به اشتراک گذاری دانش

دانلود مقاله