استفاده از سیستم‌های متن‌باز برای پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی

(مطالعه موردی: سه سیستم مدیریت محتوای متن‌باز)

از دیدگاه متن‌باز چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی در فرآیند انتخاب پلت فرم مناسب برای پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت دانش سازمان وجود دارد. بعضی از آن‌ها عبارتند از: (1) عدم وجود معیارهای مبتنی بر دیدگاه مدیریت دانش برای انتخاب سیستم متن‌باز مناسب، (2) عدم وجود یک مقایسه تطبیقی میان سیستم‌های متن‌باز مبتنی بر کارکرد‌های مدیریت دانش و (3) کم توجهی به اشتراکات فرآیندی سیستم مدیریت محتوا و سیستم مدیریت دانش. هدف از این مقاله بررسی قابلیت‌های سه سیستم مدیریت محتوای متن‌باز مبتنی بر دیدگاه فرآیند‌های مدیریت دانش است.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت دانش، مدیریت محتوا، سیستم مدیریت محتوا، متن‌باز

دانلود مقاله