بررسی ارتباط میان سیستم‌های مدیریت دانش و محیط پشتیبان تصمیم هوشمندی کسب‌وکار

پیشرفت‏‌های گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه‌ها، باعث شده تا مدیران امروز با انبوهی از اطلاعات باارزش و غیرقابل چشم‌پوشی مواجه گردند که این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تجاری سیستم‏‌های مدیریت سازمان پاک‌سازی شده و مورد پردازش قرار گیرند. این اطلاعات پردازش شده در نهایت تبدیل به «دانش» قابل اطمینانی می‏شوند که ایفاگر نقشی مؤثر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیران هستند، و از همین روست که از اواخر قرن بیستم به بعد، شاهد افزوده شدن عبارت «دانش‌محور» به بسیاری از مفاهیم مدیریتی از قبیل اقتصاد دانش‌محور، جامعه دانش‌محور، توسعه دانش‌محور و...هستیم و می‏توان گفت امروزه دیگر جایگاه و نقش مدیریت دانش و سیستم‏‌های اطلاعات مدیریت به‌خصوص سیستم‏‌های پشتیبان تصمیم، در موفقیت سازمان‌ها امری اثبات شده تلقی می‏گردد. در این میان یکی از مفاهیم اصلی و پررونق سیستم‏‌های مدیریتی در جهان امروز، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از کاربست پذیرترین سیستم‌های پشتیبان تصمیم می‏باشد که به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه می‌گیرند و یا این دو را معادل یکدیگر می‌دانند. این درحالی ست که این دو در عین اینکه باهم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار نیز هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به بررسی جایگاه مدیریت دانش در هوشمندی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‏‌های سیستم‏‌های پشتیبان تصمیم می‌پردازد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، هوشمندی کسب‌وکار، سیستم‏‌های اطلاعاتی، سیستم‌های پشتیبان تصمیم

دانلود مقاله