تأثیر هوشمندی کسب‌وکار در توسعه پایدار سازمان‌ها

امروزه حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف سبب ایجاد تحولی اساسی در الگو‌های توسعه پایدار شده است. تا بدان حد که منجر به پیدایش دیدگاه توسعه پایدار مبتنی بر ICT و بالتبع آن مفهوم توسعه دانایی محور شده است. هسته اصلی در توسعه دانایی محور، مدیریت دانش می‌باشد. از سوی دیگر یکی از مفاهیم نوین و پررونق در حوزه ICT، مفهوم هوشمندی کسب‌وکار است. به علت قرابت زیاد مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار به یکدیگر، خصوصاً به لحاظ ابزاری، متأسفانه افراد زیادی این دو مفهوم را یا باهم اشتباه می‌گیرند و یا این دو را معادل هم می‌دانند. اما این درحالی است که این دو در عین اینکه باهم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند، برهمدیگر تأثیرگذار هستند. لذا این مقاله با درنظرگرفتن این مسائل به تأثیرات هوشمندی کسب‌وکار بر مدیریت دانش و بالتبع بر توسعه دانایی محور سازمان‌ها می‌پردازد.

کلمات کلیدی: هوشمندی کسب‌وکار، مدیریت دانش، توسعه پایدار، انبار داده، اطلاعات تجاری

دانلود مقاله